ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานชุมนุม ฝ่ายวิชาการ