รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 361 องศา in Biology
สถานที่เรียน : 3310
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางชญาดา หมอนสอาด
- - - 25 25
2 A-Math
สถานที่เรียน : 534
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวชนิศา บัวบาน
2.นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี
50 22
3 Active Learning Science
สถานที่เรียน : 3413
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์
- - - 25 25
4 Art Club
สถานที่เรียน : 328
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวภัทราภา จำแนกวุฒิ
25 25
5 Club Tuesday
สถานที่เรียน : 322
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสายทอง​ ทอง​จัด​
2.นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน
50 17
6 Crossword
สถานที่เรียน : 321
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ
- - - 25 15
7 Crossword ไทย
สถานที่เรียน : 526
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายปริญญา ภูคัสมาส
- - - 25 25
8 D.I.Y.
สถานที่เรียน : 302
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาววิลาสินี บรรเลง
25 25
9 E-Sport
สถานที่เรียน : หน้าลิฟต์
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายเทิดทูน บุญประกอบ
- - - 25 25
10 E-Sport (PUBG Mobile)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวนิรชา เมษประสาท
2.นายบอล โพธิ์เอี้ยง
50 50
11 English for Communication
สถานที่เรียน : 355
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวธัญญพร อภิรัตนพันธุ์
25 1
12 English Games
สถานที่เรียน : 344
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวขนิษฐา นนทะวงษ์
2.นางสาวนุสรา ภู่จุ้ย
50 2
13 Fun Science Day
สถานที่เรียน : 3415
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาววราพร สรรเสริญ
- - - 25 25
14 Hello English
สถานที่เรียน : 352
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล
2.นางสาวสุวิมล ศรีคำ
50 2
15 Learning and Playing in Thai Major
สถานที่เรียน : 424
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายวิทยา จันทร์ปิง
- - - 25 25
16 Science Daily
สถานที่เรียน : 3412
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวอัญชนา ภักดีวงษ์
- - - 25 25
17 Science Healthy
สถานที่เรียน : 3414
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวปรียาวรรณ การกระสัง
- - - 25 25
18 Slangology
สถานที่เรียน : 353
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล
- - - 25 26
19 STEM Startup
สถานที่เรียน : 3311
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย
- - - 25 24
20 Street Football
สถานที่เรียน : โดมหน้าเสาธง
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
- - - 25 25
21 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : 123
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายกิตติพล ใจผ่อง
25 27
22 Y.C. : Youth Councelor เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : 326
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
2.นางสาวสุธิดา ทองชุม
50 50
23 การงานอาชีพ
สถานที่เรียน : 3110
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางกัลยา ธรรมนิมิต
2.นายชวลิต บุญอุทิศ
50 50
24 กินดี อยู่ดี วิถีพุทธ
สถานที่เรียน : 3410
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม
25 14
25 ขับร้องประสานเสียง
สถานที่เรียน : 3212
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวดวงธิดา เจริญสุข
2.นางสาววรัญญา ประคองจิตร์
50 47
26 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 533
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายณัฐพงษ์ ดนตรี
2.นายสันติ สุริวัฒน์
50 20
27 คนขายเสียง
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายต้นตระการ ทรัพย์ภักดี
25 21
28 ความรู้รอบตัว สังคมศึก
สถานที่เรียน : 345
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายธนเทพ เนื่องศรี
25 25
29 ความรู้รอบตัว
สถานที่เรียน : 3511
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์
- - - 25 25
30 คอมพิวเตอร์ A.I. Lover
สถานที่เรียน : 221
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา
2.นางสุภัสสร ศิริขันธ์
- - - 50 50
31 คอมพิวเตอร์หรรษา
สถานที่เรียน : 234
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี
2.นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์
- - - 50 50
32 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : 543
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวฉัตราภรณ์ ประสพสุข
2.นางสาวทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์
50 25
33 เครื่องบินพลังยาง
สถานที่เรียน : 3411
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายอิระชา นกขุนทอง
- - - 25 25
34 จัดสวนถาด
สถานที่เรียน : 217
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายอัครวัชร ลือสมุทร
- - - 25 25
35 ช่างอาสา
สถานที่เรียน : 318
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายสุภาพ พึ่งญาติ
25 20
36 ใช้เวลาสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 348
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางเจริญพร ฉิมพลิกานนท์
2.นางพัชรี ศิริเสนา
50 48
37 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : หน้าห้องพยาบาล
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวจันทิรา แจ้งใจ
2.นางสาวสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์
- - - 50 49
38 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 121
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต
25 19
39 ติว O-NET
สถานที่เรียน : ประกันฯ
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
- - - 25 5
40 ทักษะคณิตพิชิตโจทย์ปัญหา
สถานที่เรียน : 524
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวชญานิศ สุธรรมมา
2.นางสาวสิรินทรา มูลประการ
- - - 50 50
41 ทัศนศิลป์
สถานที่เรียน : 236
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์
25 15
42 เทควันโด
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์
25 29
43 นักพูดตัวน้อย (เพื่อการแข่งขันต่อ)
สถานที่เรียน : 422
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายขันติ จาบกลาง
- - - 25 25
44 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึก นศท.
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง
2.นายพรณรงค์ สุภาสืบ
3.สิบโทอิศ​ราชัย คุณประทุม
- - - 300 199
45 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : 122
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางราตรี ยินยอม
2.นางสาวณัฐชา ชิงชัย
3.นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์
50 26
46 บอร์ดเกมสังคมศึกษา
สถานที่เรียน : 349
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสุภาภรณ์ สาพิมาน
2.นายเพทาย อารียะ
- - - 50 50
47 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : โดมหน้าเสาธง
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายตุลา จำนงค์ทรัพย์
25 26
48 ประวัติศาสตร์ออนไลน์
สถานที่เรียน : 334, 336
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวจิตติมา ชาติสกุล
2.นายฉัตรชัย สัตบุษ
- - - 50 50
49 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย สังข์คง
- - - 25 25
50 ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : ห้อง ICT
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายนันทมิตร สุภสิงห์
- - - 25 25
51 ภาษาจีนขั้นสูง
สถานที่เรียน : 341
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน
2.นางสาวปรียานุช อินทรักษาทรัพย์
- - - 50 26
52 ภาษาไทยพาเพลิน
สถานที่เรียน : 421
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางบุปผา ศรีสกุล
2.นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย
- - - 50 50
53 ภาษาไทยสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 412
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์
- - - 25 25
54 ภาษาลาว
สถานที่เรียน : 523
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายปิยนันท์ แสงกนึก
- - - 25 24
55 รักการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางวีณา ภู่สกุล
- - - 25 25
56 รักษ์ไทย
สถานที่เรียน : 3412
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
25 25
57 รักษ์เพลง
สถานที่เรียน : 525
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์
- - - 25 24
58 เรื่องเล่าน่ารู้
สถานที่เรียน : 3510
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวปรียา​ ศรีคงคา
- - - 25 24
59 ลูกเสือบริการ
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์
- - - 25 8
60 วงดุริยางค์
สถานที่เรียน : 3211
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายชูชาติ มงคลเมฆ
50 27
61 วรรณกรรมการแสดง
สถานที่เรียน : 423
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวพรรณนิภา แก้วคูนอก
- - - 25 25
62 วาดการ์ตูนมังงะ
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวพัชรินทรา ถินต่าย
2.นางสาวมณฑกานต์ เงินทอง
- - - 50 50
63 วิทย์คิดสนุก
สถานที่เรียน : 337
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี
- - - 25 25
64 วิทย์ประทินผิว
สถานที่เรียน : 339
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวกีรติ แจ้งชะไว
2.นางสาวชุตินันท์ โกศล
- - - 50 50
65 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : 342
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางชมภูนุช บุญนาค
- - - 25 2
66 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สถานที่เรียน : 347
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง
- - - 25 25
67 ส่งเสริมการอ่าน
สถานที่เรียน : 411
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางชณิปภา วันอังคาร
2.นายวสุ ธะนะจันทร์
- - - 50 40
68 สนุกคิด คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 522
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางจรินญา ใจธรรม
2.นางสาวชูชีพ ศรีโชติ
- - - 50 50
69 สังคมน่ารู้
สถานที่เรียน : 359
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร
- - - 25 25
70 สาวน้อยร้อยเรื่อง
สถานที่เรียน : 223
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวญาดา ศิริ
2.นางสิริลักษณ์ รวดเร็ว
- - - 50 50
71 สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 222
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวจันทร์จิรา มาใจ
2.นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
- - - 50 50
72 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : โสตฯ
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง
25 25
73 หนังสือเล่มโปรด
สถานที่เรียน : 3312
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม
- - - 25 25
74 หนังสือเล่มเล็ก
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาววลัยพร วิไลศรี
- - - 25 26
75 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : 327
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่
- - - 25 25
76 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : 235
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางศศิธร ศรีทรัพย์
2.นางสาวจารุกิตติ์ ใจบุญ
25 20
77 ห้องพยาบาล
สถานที่เรียน : พยาบาล
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางนิจ สังข์กาศ
- - - 25 25
78 ไหว้สวยด้วยจรรยา (มารยาทไทย)
สถานที่เรียน : 3512
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางอัมพร กองโชค
25 10
79 อาชีพน่ารู้
สถานที่เรียน : 3214
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.นางสาวสาวิตรี ขวาซุย
25 26