รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 361 in Biology
สถานที่เรียน : ห้อง 3310
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 23
2 3X3 Basketball
สถานที่เรียน : ห้อง 3514
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 21
3 A-MATH
สถานที่เรียน : ห้อง 532
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 31
4 A.l. Lover
สถานที่เรียน : ห้อง 221
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 50 44
5 A.Y.S. โพล
สถานที่เรียน : ห้องงานประกันฯ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 22
6 Active Learning Science
สถานที่เรียน : ห้อง 3413
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 23
7 Art Club
สถานที่เรียน : ห้อง 328
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 26
8 Club Tuesday
สถานที่เรียน : ห้อง 322
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 50 45
9 Cover Dance
สถานที่เรียน : ห้อง 351
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 25
10 Crossword
สถานที่เรียน : ห้อง 321
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 22
11 Crossword ไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 526
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 25
12 D.I.Y.
สถานที่เรียน : ห้อง 302
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 25
13 English around the world
สถานที่เรียน : ห้อง 355
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 13
14 English Games
สถานที่เรียน : ห้อง 344
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 10
15 English is fun
สถานที่เรียน : ห้อง 352
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 22
16 Excel ไม่ลองไม่รู้
สถานที่เรียน : ห้อง 223
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 50 50
17 Fun Science Day
สถานที่เรียน : ห้อง 3415
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 22
18 Math time
สถานที่เรียน : ห้อง 522
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 50 52
19 PUBG mobile
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 25
20 Sci-nema
สถานที่เรียน : ห้อง 339
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 23
21 Science Daily
สถานที่เรียน : ห้อง 3412
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 21
22 Science lab for fun
สถานที่เรียน : ห้อง 3414
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 26
23 Slangology
สถานที่เรียน : ห้อง 353
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 21
24 Sounds words and making craft
สถานที่เรียน : ห้อง 354
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 22
25 Street Football
สถานที่เรียน : โดมหน้าเสาธง
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 33
26 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ห้อง TO BE
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 45
27 การงานอาชีพ
สถานที่เรียน : ห้อง 3110
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 50 45
28 กินดี อยู่ดี วิถีพุทธ
สถานที่เรียน : ห้อง 3410
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 25
29 ขับร้องประสานเสียง
สถานที่เรียน : ห้อง 3212
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 24
30 คณิตศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 533
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 23
31 คนขายเสียง
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 22
32 คลีนิคภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ห้อง 343
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 15
33 ความรู้รอบตัว สังคมศึกษา
สถานที่เรียน : ห้อง 345
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 22
34 คอมพิวเตอร์หรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 234
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 42 42
35 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง 543
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 50 16
36 เครื่องบินพลังยาง
สถานที่เรียน : ห้อง 3411
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 50 49
37 จัดสวนถาด
สถานที่เรียน : ห้อง 217
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 25
38 ช่างอาสา
สถานที่เรียน : ห้อง 318
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 24
39 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : ห้อง 523
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 22
40 ตะกอนความคิด
สถานที่เรียน : ห้อง 3312
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 16
41 ติวภาษาไทย ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้อง 411
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 50 13
42 ท่องเที่ยวในประเทศไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 347
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 21
43 ทักษะคณิตพิชิตโจทย์ปัญหา
สถานที่เรียน : ห้อง 535
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 50 43
44 ทัศนศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 236
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 23
45 เทควันโด
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 52
46 ไทยหรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 421
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 37
47 ธนาคารความดี
สถานที่เรียน : ลานอเนกประสงค์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 21
48 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : Y.C.)
สถานที่เรียน : ห้องพักครูแนะแนว
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 22
49 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : โดมหน้าเสาธง
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 300 209
50 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 122
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 66 66
51 แนะแนวแนะใจ กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สถานที่เรียน : ห้อง 326
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 21
52 ประวัติศาสตร์ออนไลน์
สถานที่เรียน : ห้อง 334, 336
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 50 51
53 ฟุตซอล ม.ต้น
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 22 22
54 ฟุตซอล ม.ปลาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 22 11
55 ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : ห้องโสตทัศนศึกษา
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 23
56 ภาษาจีนระดับสูง
สถานที่เรียน : ห้อง 341
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 50 25
57 มวยสากล
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 50 47
58 มัคนายกอาสา
สถานที่เรียน : ห้อง 123
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 10
59 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 35
60 รอบรู้เรื่องรอบตัว
สถานที่เรียน : ห้อง 3512
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 25
61 รักษ์ไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 3311
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 22
62 รักษ์เพลง
สถานที่เรียน : ห้อง 525
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 22
63 เรื่องเล่าน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 3510
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 22
64 ละครเวทีภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 422
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 22
65 วงดุริยางค์
สถานที่เรียน : ห้อง 3211
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 42
66 วรรณกรรมการแสดง
สถานที่เรียน : ห้อง 423
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 50 45
67 วาดการ์ตูนและพากย์การ์ตูนภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ห้อง 331
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 50 40
68 วิทย์คิดสนุก
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 20
69 เวลาว่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 348
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 20
70 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้อง 342
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 21
71 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : ห้อง 3511
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 22
72 สังคมน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 359
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 22
73 สังคมแอร์ไลน์ พาทัวร์รอบโลก
สถานที่เรียน : หน้าห้อง 347
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 21
74 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : ห้องโสตทัศนศึกษา
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 23
75 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : ห้อง 327
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 25
76 ห้องพยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
- - - - 25 25
77 อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมทางดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 121
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 25 25
78 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 235
หมายเหตุ : ทุกระดับชั้น
- 50 35
79 อาชีพน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 3214
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 25 25
80 อินโฟกราฟิก
สถานที่เรียน : ห้อง 222
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
- - - - 50 45