รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 9 จุดมหัศจรรย์
สถานที่เรียน : ห้อง 223
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูญาดา ศิริ
2.ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์
- - - 50 50
2 A-Math
สถานที่เรียน : ห้อง 534
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูชนิศา วัฒนวิเชียร
2.ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี
50 34
3 A.Y.S. Basketball Club
สถานที่เรียน : โดมหน้าเสาธง
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูตุลา จำนงค์ทรัพย์
25 25
4 AI Lover
สถานที่เรียน : ห้อง 221
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
2.ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
- - - 50 50
5 AYS Art Club
สถานที่เรียน : ห้อง 328
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ
25 25
6 Biology Coloring
สถานที่เรียน : ห้อง 3310
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูชญาดา หมอนสอาด
- - - 25 11
7 Chic Chic English
สถานที่เรียน : ห้อง 351
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
- - - 25 19
8 Club Tuesday
สถานที่เรียน : ห้อง 322
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูพิมพ์ลดา พึ่งเอี่ยม
2.ครูสายทอง ทองจัด
- - - 50 17
9 Crossword
สถานที่เรียน : ห้อง 321
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ
2.ครูปวริศา ดีอุดม
50 10
10 Crossword Game
สถานที่เรียน : ห้อง 352
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูสุวิมล ศรีคำ
- - - 25 14
11 Dancercise
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคารฟ้า
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูนิจ สังข์กาศ
2.ครูนิรชา เมษประสาท
50 23
12 DIY
สถานที่เรียน : ห้อง 302
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูวิลาสินี บรรเลง
- - - 25 25
13 English on tour
สถานที่เรียน : ห้อง 355
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูธัญญพร อภิรัตนพันธุ์
- - - 25 5
14 Fun Science Day
สถานที่เรียน : ห้อง 3415
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูวราพร สรรเสริญ
- - - 25 25
15 Math Time
สถานที่เรียน : ห้อง 522
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูจรินญา ใจธรรม
2.ครูชูชีพ ศรีโชติ
- - - 50 50
16 Science Daily
สถานที่เรียน : ห้อง 3412
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูอัญชนา ภักดีวงษ์
- - - 25 10
17 Science lab for fun
สถานที่เรียน : ห้อง 3414
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูปรียาวรรรณ การกระสัง
- - - 25 25
18 Sing and Learn
สถานที่เรียน : ห้อง 344
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูขนิษฐา นนทะวงษ์
2.ครูนุสรา ภู่จุ้ย
50 5
19 Slangology
สถานที่เรียน : ห้อง 353
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูนพพศูรย์ ศรีวรมัยธนากุล
- - - 25 4
20 To Be Number One
สถานที่เรียน : ห้องชมรม To Be Number One
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูกิตติพล ใจผ่อง
2.ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์
50 55
21 Word Search (ศัพท์ซ่อนหาพาเพลิน) กับก๊วนเซซามี่สตรีท
สถานที่เรียน : ห้อง 354
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล
- - - 25 12
22 การงานอาชีพ
สถานที่เรียน : ห้อง 3111
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูกัลยา ธรรมนิมิต
2.ครูชวลิต บุญอุทิศ
- - - 50 50
23 กินดี อยู่ดี วิถีพุทธ
สถานที่เรียน : ห้อง 3410
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม
- - - 25 28
24 กีฬาเปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูสุทธิชัย สังข์คง
25 25
25 กีฬาฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูกรวิชญ์ เกตุทะนงค์
2.ครูบอล โพธิ์เอี้ยง
- - - 50 50
26 เกมภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 421
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูบุปผา ศรีสกุล
2.ครูภูวเรศน์ น้อมถวาย
50 50
27 เกมวิทย์คิดสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 339
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูกีรติ แจ้งชะไว
2.ครูชุตินันท์ โกศล
- - - 50 17
28 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 533
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูณัฐพงษ์ ดนตรี
25 25
29 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : ห้องงานประกันคุณภาพ
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
- - - 25 10
30 ครอสเวิร์ด ไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 424
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูปริญญา ภูคัสมาส
- - - 25 25
31 ความรอบรู้สังคม
สถานที่เรียน : ห้อง 345
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูเกื้อกูล เนื่องศรี
2.ครูธนเทพ เนื่องศรี
50 43
32 คอมพิวเตอร์หรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง 234
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูฐิติชญาน์ ถาวรสารี
2.ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
- - - 50 50
33 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง 543
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูฉัตราภรณ์ ประสพสุข
2.ครูทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์
50 50
34 เครื่องบินพลังยาง
สถานที่เรียน : ห้อง 3411
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูพัชรินทร์ วงษ์ลอย
2.ครูอิระชา นกขุนทอง
- - - 50 50
35 จัดสวนถาด
สถานที่เรียน : ห้อง 217
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูศศิธร ศรีทรัพย์
- - - 25 25
36 ช่างอาสา
สถานที่เรียน : ห้อง 318
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูสุภาพ พึ่งญาติ
- - - 25 21
37 ชุมนุมเทวดา
สถานที่เรียน : ห้องกิจการนักเรียน
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูเทิดทูน บุญประกอบ
25 27
38 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : ห้อง 535
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูโยษิตา สวัสดิผล
2.ครูสิรินทรา มูลประการ
- - - 50 50
39 ดนตรีกับสุนทรียะ
สถานที่เรียน : ห้อง 525
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์
- - - 25 25
40 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 121
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูบุญธนา จำพรต
25 28
41 ติวฟิสิกส์
สถานที่เรียน : ห้อง 3312
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูกนกพร ประพฤติธรรม
- - - 25 17
42 ท่องเที่ยวไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 347
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูอัมพร กองโชค
- - - 25 25
43 ท่องโลกกับกัปตันบรูโน่
สถานที่เรียน : ห้อง 3516
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูมาลิก นิ่มอนงค์
25 25
44 ทัศนศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 236
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์
25 25
45 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
สถานที่เรียน : ห้อง 326
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูนิตยา เจริญสุข
2.ครูสุธิดา ทองชุม
50 50
46 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : ศูนย์ฝึก นศท.
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูพรณรงค์ สุภาสืบ
2.ครูเพชรลดา กุศลสร้าง
3.ครูศักดิ์ดา ซุคคาน
4.ครูสันติ สุริวัฒน์
- - - 300 167
47 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 122
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูณัฐชา ชิงชัย
2.ครูรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์
50 50
48 บัญชีน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 3214
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูสาวิตรี ขวาซุย
- - - 25 25
49 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูขันติ จาบกลาง
2.ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี
50 50
50 ประวัติศาสตร์ออนไลน์
สถานที่เรียน : ห้อง 334 และ 336
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูจิตติมา ชาติสกุล
2.ครูฉัตรชัย สัตบุษ
- - - 50 50
51 ภาพยนตร์สั้น
สถานที่เรียน : ห้องภาพยนตร์สั้น
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูนันทมิตร สุภสิงห์
- - - 25 25
52 ภาษาจีนขั้นสูง
สถานที่เรียน : ห้อง 341
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูกิติยา โพธิ์เงิน
2.ครูปรียานุช อินทรักษาทรัพย์
- - - 50 47
53 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
สถานที่เรียน : ห้อง 343
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูปิยนันท์ แสงกนึก
- - - 25 14
54 มวยสากล
สถานที่เรียน : ห้อง 349
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูเพทาย อารียะ
2.ครูสุภาภรณ์ สาพิมาน
- - - 50 50
55 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูวลัยพร วิไลศรี
2.ครูวีณา ภู่สกุล
50 50
56 รักษ์ไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 3413
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
25 25
57 เรื่องเล่าน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 3510
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูปรียา อาจสามารถ
- - - 25 25
58 วงดนตรีสตริง
สถานที่เรียน : ห้อง 3211
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูวรัญญา ประคองจิตร์
25 24
59 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้อง 3212
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูชูชาติ มงคลเมฆ
2.ครูดวงธิดา เจริญสุข
50 50
60 วรรณกรรมการแสดง
สถานที่เรียน : ห้อง 423
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูวิทยา จันทร์ปิง
- - - 25 25
61 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ห้อง 331
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูพัชรินทรา ถินต่าย
2.ครูมณฑกานต์ เงินทอง
- - - 50 48
62 วิทย์คิดสนุก
สถานที่เรียน : ลานเอนกประสงค์
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี
- - - 25 23
63 วิปัสสนา
สถานที่เรียน : ห้อง 343
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์
- - - 25 8
64 เวลาว่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 348
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูพัชรี ศิริเสนา
2.ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์
- - - 50 50
65 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้อง 342
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูชมพูนุช บุญนาค
- - - 25 10
66 ศึกษาพระเครื่องสู่อาชีพ
สถานที่เรียน : ห้อง 543
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูอาคม ศรีวะรมย์
- - - 25 25
67 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
สถานที่เรียน : ห้อง 347
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง
25 6
68 สนุกวิทย์รอบตัว
สถานที่เรียน : ห้อง 3514
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูวชิรากรณ์ การทวี
25 24
69 สังคมน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 359
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูทัศวรรณ์ รัมมะเพียร
- - - 25 25
70 สังคมแอร์ไลน์ พาทัวร์รอบโลก
สถานที่เรียน : ห้อง 348
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูเจริญพร ฉิมพลิกานนท์
25 26
71 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 337
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูอังศุมาลิน จุฑาเกตุ
- - - 25 24
72 สื่อสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 222
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูจันทร์จิรา มาใจ
2.ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
- - - 50 50
73 เสริมทักษะลับปัญญาภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 411
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูชนิปภา วันอังคาร
- - - 25 25
74 โสตฯ และเครื่องเสียง
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ และบริเวณหน้าห้องพละ
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์
25 25
75 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : ห้อง 327
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่
25 25
76 ห้องพยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ปลาย
1.ครูพรรณนิภา แก้วคูนอก
- - - 25 25
77 อย. น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 235
หมายเหตุ : ระดับชั้น ม.ต้น
1.ครูจารุกิตติ์ ใจบุญ
- - - 25 26
78 อ่าน สวด โอ้เอ้วิหารราย
สถานที่เรียน : ห้อง 123
หมายเหตุ : ทุกระดับ
1.ครูกรวิชญ์ ทับทอง
2.ครูวสุ ธะนะจันทร์
50 15